Mời tham dự Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam "Tổ quốc bên sóng" năm 2022

Với mục đích thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về biển, đảo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch số 110-KH/BTGTW ngày 28/1/2022 thực hiện công tác tuyên truyền biển, đảo đến năm 2025 và Hướng dẫn số 35-HD/BTGTW ngày 31/12/2022 về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam. Cuộc thi sẽ mang đến một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác, sinh sống và học tập ở Việt Nam.

Thông qua Cuộc thi, Ban Tổ chức mong muốn nâng cao hiểu biết, nhận thức của nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về biển, đảo Việt Nam và vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khơi dậy, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, từ đó có những hành động, việc làm thiết thực góp phần xây dựng Việt Nam thành một quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, phát triển bền vững, thịnh vượng.

Với hình thức mới mẻ, nội dung các câu hỏi đa dạng, toàn diện về các lĩnh vực pháp luật, địa lý, kinh tế, văn hóa … liên quan đến biển, đảo, Cuộc thi sẽ góp phần khuyến khích tinh thần tìm hiểu, học tập trong nhân dân, đồng thời cung cấp thông tin, tư liệu cho công tác nghiên cứu về những lĩnh vực liên quan đến biển, đảo.

Thời gian chính thức diễn ra Cuộc thi bắt đầu vào lúc 16h00, Thứ tư, ngày 06/07/2022. Vòng Thi tuần sẽ kết thúc vào lúc 15h59, Thứ tư, ngày 03/08/2022. Mọi thông tin liên quan đến Cuộc thi bao gồm Thể lệ cuộc thi được đăng tải trên Website chính thức: https://www.toquocbensong.vn

TLSQ xin thông tin và kính mời các hội đoàn, cá nhân Việt Nam ở nước ngoài tham gia Cuộc thi./.