Tổng Lãnh sự quán xin thông báo, kể từ ngày 01/03/2023, để đảm bảo các quy định liên quan tới quản lý cấp phát hộ chiếu, trân trọng

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka xin trân trọng thông báo, TLSQ đã được cấp phôi và cập nhật phần mềm in hộ chiếu mẫu mới ban hành kèm theo Thông tư số 68/2022/TT-BCA ngày 31/12/2022 của Bộ Công an.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản xin thông báo thời gian tiếp nhậ

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka xin trân trọng thông báo tới Quý công dân, Tổng Lãnh sự quán sẽ nghỉ Tết Dương lịch 2023 từ ngày 29/12/2022 - 03/01/2023 (Tổng Lãnh sự quán sẽ quay trở lại làm việc vào ngày 04/01/2023) và nghỉ Lễ thành nhân ngày 09/01/2023.
Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka xin thông báo kể từ ngày 14/10/2022, TLSQ sẽ tiếp tục nhận hồ sơ cấp mới, cấp đổi hộ chiếu (do hết hạn, hỏng, mất,...).  

Lễ hội Việt Nam sẽ được tổ chức tại Công viên Mitsui Outlet (Osaka) vào

Tiếp theo thông báo ngày 27/06/2022 của TLSQ về việc hướng dẫn nộp hồ sơ cấp đổi/cấp mới hộ chiếu theo mẫu mới. Từ thứ ba, ngày 19/07/2022, TLSQ sẽ bắt đầu nhận hồ sơ cấp đổi/cấp mới hộ chiếu mẫu mới (đối với các trường hợp cần thiết/cấp bách), do số lượng phôi hộ chiếu mẫu mới được phân bổ đợt đầu…