LỊCH NGHỈ LỄ NĂM 2021

1

 

Chú thích:

Tháng 7

23/07

Ngày thể thao

Tháng 8

09/08

Ngày của Núi

Tháng 9

02/09

Ngày Quốc khánh

Ngày lễ Việt Nam

03/09

Ngày Quốc khánh
(nghỉ thêm)

Ngày lễ Việt Nam

20/09

Ngày kính lão

23/09

Ngày Thu phân

Tháng 11

03/11

Ngày Văn hóa

23/11

Ngày cảm tạ lao động