CÁC HIỆP ĐỊNH GIỮA VIỆT NAM VÀ NHẬT BẢN

 

1

- Các Hiệp định vay ODA hàng năm (từ 1992)

- Hiệp định Hàng không (5/1994) 

- Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (9/1995) 

- Hiệp định hợp tác kỹ thuật (10/1998)  

- Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư (12/2004)

- Hiệp định hợp tác khoa học và công nghệ (8/2006)

- Hiệp định Đối tác kinh tế song phương Việt-Nhật VJEPA (25/12/2008).

- Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù (1/7/2019)

 

CÁC TUYÊN BỐ CHUNG GIỮA VIỆT NAM VÀ NHẬT BẢN

- Tuyên bố chung giữa hai Bộ trưởng Ngoại giao “vươn tới tầm cao mới của mối quan hệ đối tác bền vững” 7/2004.

- Tuyên bố chung giữa hai Thủ tướng Việt Nam-Nhật Bản “hướng tới quan hệ đối tác chiến lược vì hòa bình và phồn vinh ở Châu Á” 10/2006.

- Tuyên bố chung làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam và Nhật Bản và Chương trình hợp tác hướng tới quan hệ đối tác chiến lược (11/2007).

- Tuyên bố chung về “Quan hệ đối tác chiến lược vì hòa bình và phồn vinh ở Châu Á” (2009).

- Tuyên bố chung Việt Nam - Nhật Bản về phát triển toàn diện quan hệ đối tác chiến lược vì hòa bình và phồn vinh ở Châu Á (10/2010).

- Tuyên bố chung “triển khai hành động trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược vì hòa bình và phồn vinh ở Châu Á giữa Việt Nam và Nhật Bản” (10/2011).

- Tuyên bố chung Việt Nam - Nhật Bản về quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở Châu Á (3/2014).

2

- Tuyên bố về Tầm nhìn chung quan hệ Việt Nam-Nhật Bản (9/2015)

3

- Tuyên bố chung về việc làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản (6/2017).

- Tuyên bố chung Việt Nam - Nhật Bản nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (5/2018)./.

            (Tháng 6/2021)