THỦ TỤC HỢP PHÁP HÓA, SAO Y BẢN CHÍNH,

CHỨNG NHẬN BẢN DỊCH, CHỨNG THỰC CHỮ KÝ

 

I/ THỦ TỤC HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ:

Hồ sơ gồm:

1/ Tờ khai đề nghị hợp pháp hóa (tải tại đây);

2/ Bản gốc giấy tờ tài liệu cần hợp pháp hóa phải có con dấu của Bộ Ngoại giao Nhật Bản và kèm theo 01 bản sao;

1

Danh sách các văn phòng công chứng một cửa có thể xin được dấu chứng nhận lãnh sự của Bộ ngoại Nhật Bản tại Osaka tham khảo tại đây

3/ Trường hợp không đến được TLSQ, có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện bằng Letterpack 520円 (mẫu tại đây) (có số tra cứu để tiện theo dõi).

Trong hồ sơ cần gửi kèm theo bì thư cỡ A4 dán Yupakku loại chakubarai xin ở Kombini (xem mẫu), ghi địa chỉ nhận hồ sơ, số điện thoại liên lạc. TLSQ sẽ dùng bì thư này để gửi trả lại kết quả. (Công dân chụp ảnh lưu lại số tra cứu (tracking number) của Letterpack (loại 520円) (mẫu tại đây) hoặc Yupakku để tiện theo dõi khi gửi và nhận hồ sơ).

* Sau khi đã xem kỹ hướng dẫn các thủ tục trên website, nếu có thắc mắc, đề nghị công dân gửi thư vào địa chỉ email sau đây: vnconsular@vnconsulate-osaka.org hoặc gọi điện thoại vào số 072-221-6666.

Địa chỉ gửi hồ sơ qua bưu điện:

₸ 590-0952

大阪府堺市堺区市之町東 4-2-15

在大阪ベトナム総領事館様

(領事認証申請書類)

₸ 590-0952

Osaka-fu, Sakai-shi, Ichinocho Higashi 4-2-15

Consulate General of Viet Nam in Osaka

(Certification/Authentication Procedure)

 

II/ THỦ TỤC DỊCH NHẬT - VIỆT VÀ CÔNG CHỨNG BẢN DỊCH:

Hồ sơ gồm:

1/ Tờ khai đề nghị dịch sang tiếng Việt và công chứng bản dịch (tải tại đây);

2/ 02 bản sao giấy tờ tài liệu cần dịch (trong đó phiên âm bằng chữ Romaji cách đọc tên riêng và địa chỉ);

3/ Trường hợp không đến được TLSQ, có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện bằng Letterpack 520円 (mẫu tại đây) (có số tra cứu để tiện theo dõi).

Trong hồ sơ cần gửi kèm theo bì thư cỡ A4 dán Yupakku loại chakubarai xin ở Kombini (xem mẫu), ghi địa chỉ nhận hồ sơ, số điện thoại liên lạc. TLSQ sẽ dùng bì thư này để gửi trả lại kết quả. (Công dân chụp ảnh lưu lại số tra cứu (tracking number) của Letterpack (loại 520円) (mẫu tại đây) hoặc Yupakku để tiện theo dõi khi gửi và nhận hồ sơ).

* Sau khi đã xem kỹ hướng dẫn các thủ tục trên website, nếu có thắc mắc, đề nghị công dân gửi thư vào địa chỉ email sau đây: vnconsular@vnconsulate-osaka.org hoặc gọi điện thoại vào số 072-221-6666.

  

III/ THỦ TỤC SAO Y BẢN CHÍNH:

Hồ sơ gồm:

1/ Tờ khai đề nghị sao y bản chính;

2/ Bản gốc và bản sao giấy tờ tài liệu cần sao y bản chính;

3/ Trường hợp không đến được TLSQ, có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện bằng Letterpack 520円 (mẫu tại đây) (có số tra cứu để tiện theo dõi).

Trong hồ sơ cần gửi kèm theo bì thư cỡ A4 dán Yupakku loại chakubarai xin ở Kombini (xem mẫu), ghi địa chỉ nhận hồ sơ, số điện thoại liên lạc. TLSQ sẽ dùng bì thư này để gửi trả lại kết quả. (Công dân chụp ảnh lưu lại số tra cứu (tracking number) của Letterpack (loại 520円) (mẫu tại đây) hoặc Yupakku để tiện theo dõi khi gửi và nhận hồ sơ).

*   Sau khi đã xem kỹ hướng dẫn các thủ tục trên website, nếu có thắc mắc, đề nghị công dân gửi thư vào địa chỉ email sau đây: vnconsular@vnconsulate-osaka.org hoặc gọi điện thoại vào số 072-221-6666.

  

IV/ THỦ TỤC CHỨNG THỰC CHỮ KÝ:

Hồ sơ gồm:

1/ Văn bản cần chứng thực chữ ký (tối thiểu 02 bản);

2/ Bản sao màu trang 2 và trang 3 Hộ chiếu;

* Sau khi đã xem kỹ hướng dẫn các thủ tục trên website, nếu có thắc mắc, đề nghị công dân gửi thư vào địa chỉ email sau đây: vnconsular@vnconsulate-osaka.org hoặc gọi điện thoại vào số 072-221-6666.