Đa ch Facebook TB Action

https://www.facebook.com/tbactionnet

Đa ch đ mi người có th liên h tìm tư vn khi có vn đ v sc kho, nht là khi có triu chng hô hp như ho, st, st ký, có đm hoc mt mi.

Đa ch JP-MIRAI

https://portal.jp-mirai.org/vi

Đây là đa ch người lao đng nước ngoài có th liên h tìm tư vn khi có vn đ v sc kho, lut pháp hoc sinh hot ti Nht Bn. H là nhóm NPO có qu h tr t các doanh nghip ln ca Nht, tp hp hơn 50 chuyên gia đa ngành đ h tr nên còn có th điu phi người dn đi khám bnh, thông dch online nếu cn.

JP MIRAI.jpg

S tay v sc kho cho người lao đng Vit Nam ti Nht Bn

https://mhwg.org.vn/en/library/

https://mhwg.org.vn/en/handbooks-japan/

Đây là tài liu do T chc di cư Quc tế (IOM) ti Vit Nam t chc cùng các chuyên gia y tế hai nước Vit Nht biên son.