Cấp lại hộ chiếu ngoại giao do làm hỏng, mất tại Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài B-BNG-242849-TT 6 Cấp lại hộ chiếu công vụ do làm hỏng, mất tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài B-BNG-242849-TT