Đăng ký việc tử cho công dân Việt Nam chết ở nước ngoài tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài