Thông báo mời tham gia gửi tác phẩm dự thi Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII ​

Ban Tuyên giáo Trung ương đã có công văn số 559 - CV/BTGTW ngày 19-5 về việc thông báo phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka xin trân trọng giới thiệu về chương trình như sau:

1. Đơn vị chủ trì

Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại

2. Đơn vị thực hiện

Đài tiếng nói Việt Nam

3. Mục đích, ý nghĩa

- Khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác thông tin đối ngoại trong việc quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam; thông tin về tình hình trong nước, về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quan điểm và lập trường của Việt Nam về các vấn đề quốc tế và khu vực; thông tin về tình hình thế giới, các vấn đề quốc tế được dư luận trong nước quan tâm và dư luận quốc tế tích cực về đất nước, con người Việt Nam; đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc về Việt Nam trên các lĩnh vực, trong đó có chủ quyền lãnh thổ quốc gia, dân tộc, dân chủ, nhân quyền.

- Tôn vinh những tác giả, nhóm tác giả có sản phẩm, sáng kiến, ý tưởng xuất sắc trong lĩnh vực thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam; đấu tranh phản bác thông tin sai sự thật, sai lệch về tình hình Việt Nam.

- Tạo động lực cho các tập thể, cá nhân tích cực tham gia thông tin, tuyên truyền đối ngoại; tăng cường sự kết nối giữa thông tin đối ngoại với thông tin đối nội, giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại.

4. Điều kiện tham dự Giải thưởng

- Giải thưởng được xét tặng các sản phẩm thông tin đối ngoại gồm: (1) Báo in; (2) Báo điện tử; (3) Trang thông tin điện tử; (4) Phát thanh; (5) Truyền hình; (6) Ảnh (gồm Ảnh báo chí và Ảnh phong cảnh); (7) Sách; (8) Video clip và (9) Các sáng kiến, ý tưởng, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại.

- Các sản phẩm được xét tặng Giải thưởng là các sản phẩm được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng; xuất bản, phát hành, công bố và áp dụng ở trong và ngoài nước, trong thời gian từ ngày 1-7-2020 đến hết ngày 30-6-2021. Đối với những tác phẩm phát hành trước hoặc sau thời điểm nêu trên, phải có ít nhất 2/3 thời lượng, số lượng tác phẩm được công bố trong thời gian quy định.

- Các sản phẩm đã được trao giải thưởng tại các cuộc thi khác vẫn được quyền tham dự Giải thưởng nhưng phải ghi rõ mức giải đã được trao cùng thông tin về đơn vị tổ chức, thời gian diễn ra cuộc thi.

- Sản phẩm tham dự Giải thưởng không có tranh chấp về bản quyền kể từ thời điểm công bố.

- Sản phẩm không được tham dự Giải thưởng gồm: Loạt tác phẩm báo chí ghép từ những tác phẩm độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau, không có sự tiếp nối loạt bài; tác phẩm mang tính hư cấu; tác phẩm đang chờ ý kiến thẩm định của cơ quan chức năng; ảnh ghép, ảnh chỉnh sửa bằng vi tính; vi phạm các quy định của phát luật về bản quyền, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định pháp luật khác.

5. Đối tượng tham dự Giải thưởng

- Người Việt Nam ở trong nước, ở nước ngoài và người nước ngoài đều có quyền gửi sản phẩm thông tin đối ngoại phù hợp với tiêu chí của Giải thưởng.

- Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa 07 tác phẩm, nhóm tác phẩm báo chí hoặc sản phẩm thông tin đối ngoại tham dự Giải thưởng phù hợp với các điều kiện tại Khoản 4 Thông báo này.

6. Tiêu chí xét tặng Giải thưởng

Sản phẩm được xét tặng Giải thưởng là những sản phẩm tiêu biểu và đáp ứng cao nhất các tiêu chuẩn xét chọn của Giải thưởng, gồm:

6.1. Về nội dung

Sản phẩm bảo đảm tính kịp thời, khách quan; có sức lan tỏa trong nước và quốc tế; phục vụ tốt công tác thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam, cụ thể là:

- Thông tin chính xác, kịp thời, sinh động các hoạt động đối ngoại và đối nội của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về các vấn đề quốc tế, giải quyết các vấn đề chủ quyền quốc gia; thông tin về tình hình thế giới, các vấn đề quốc tế được dư luận trong nước quan tâm và dư luận quốc tế tích cực về đất nước, con người Việt Nam.

- Phản ánh trung thực, khách quan về thành tựu đổi mới, hội nhập quốc tế, phát triển, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, du lịch; thành tựu công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khẳng định vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.

- Quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa Việt Nam, của các vùng miền, các địa phương trên cả nước; của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; khẳng định thành tựu bảo đảm quyền con người của Việt Nam, công tác phân giới, cắm mốc, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển của Việt Nam.

- Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, luận điệu xuyên tạc, tuyên truyền sai sự thật về tình hình Việt Nam của các thế lực thù địch, cơ hội.

6.2. Về hình thức

a) Giải thưởng cho các tác phẩm thuộc lĩnh vực báo chí, xuất bản

- Thể loại: Bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, điều tra, ký báo chí, các chương trình phát thanh, truyền hình, sản phẩm thông tin đa phương tiện, ảnh, sách,... theo quy định tại Khoản 4 Thông báo này.

- Tác giả, nhóm tác giả tham dự Giải thưởng gửi tác phẩm thông tin đối ngoại dự thi theo các quy định sau:

Báo in: Một bài hoặc loạt bài (không quá 05 kỳ), chuyên trang của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài. Nếu tác phẩm được xuất bản bằng nhiều ngôn ngữ, chỉ gửi dự thi một tác phẩm tiêu biểu. Cơ quan, cá nhân gửi tác phẩm phải nêu rõ lý do lựa chọn tác phẩm bằng ngôn ngữ dự giải.

Báo điện tử: Một bài hoặc loạt bài (không quá 05 kỳ) thể hiện được đặc trưng của báo điện tử, bao gồm cả các tác phẩm đa phương tiện, của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả, về cùng một sự kiện, đề tài. Là tác phẩm sáng tạo, thực hiện riêng cho báo điện tử; không xét những tác phẩm lấy từ báo inNếu tác phẩm được xuất bản bằng nhiều ngôn ngữ, chỉ gửi dự Giải thưởng một tác phẩm thuộc ngôn ngữ đại diện tiêu biểu. Cơ quan, cá nhân gửi tác phẩm phải nêu rõ lý do lựa chọn ngôn ngữ dự giải và tổng số ngôn ngữ được xuất bản.

Trang thông tin điện tử: Một bài hoặc loạt bài (không quá 05 kỳ), bao gồm cả các tác phẩm đa phương tiện, của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả, về cùng một sự kiện, đề tài. Là tác phẩm sáng tạo, mang đặc trưng báo điện tử; không xét những tác phẩm lấy từ báo in. Nếu tác phẩm được xuất bản bằng nhiều ngôn ngữ, chỉ gửi dự Giải thưởng một tác phẩm thuộc ngôn ngữ đại diện tiêu biểu. Cơ quan, cá nhân gửi tác phẩm phải nêu rõ lý do lựa chọn tác phẩm bằng ngôn ngữ dự giải.

Phát thanh: Một tác phẩm hoặc nhóm tác phẩm về cùng một sự kiện, chủ đề, phát một kỳ hoặc nhiều kỳ (không quá 05 kỳ). Thời lượng mỗi tác phẩm không quá 60 phút. Tác phẩm thể hiện được đặc trưng của báo phát thanh là âm thanh rõ ràng, tiếng nói nhân vật, tiếng động, âm nhạc đạt yêu cầu chất lượng, hấp dẫn. Âm thanh được sử dụng trong tác phẩm phải có bản quyền.

Truyền hình: Một tác phẩm hoặc nhóm tác phẩm (không quá 05 chương trình) về cùng một sự kiện, chủ đề. Thời lượng mỗi chương trình không quá 120 phút. Tác phẩm thể hiện được đặc trưng của báo hình là hình ảnh động; hình ảnh, âm thanh đạt yêu cầu chất lượng, hấp dẫn. Hình ảnh, âm thanh được sử dụng trong tác phẩm phải có bản quyền.

Ảnh: bao gồm Ảnh báo chí và Ảnh phong cảnh:

(1) Ảnh báo chí: Ảnh đơn, nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh. Đối với nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh cùng nội dung, chỉ tuyển chọn những nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh không quá 10 ảnh, đăng trên cùng một số báo hoặc cùng thời điểm xuất bản (đối với báo điện tử).

(2) Ảnh phong cảnh: Ảnh đơn, nhóm ảnh. Đối với nhóm ảnh, chỉ tuyển chọn những nhóm ảnh không quá 10 ảnh, đăng trên cùng một số báo hoặc cùng thời điểm xuất bản (đối với báo điện tử). Không xét ảnh ghép, ảnh chỉnh sửa bằng phần mềm vi tính.

Sách: Một cuốn sách hoặc một bộ sách được xuất bản bằng tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài.

b) Giải thưởng cho video clip và các sáng kiến, ý tưởng, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại

Video clip: Một video clip hoặc loạt video clip (không quá 05 sản phẩm) về cùng một sự kiện, chủ đề; được sáng tạo và đăng tải lần đầu tiên trên nền tảng Internet (không tính các tác phẩm báo chí đã đăng phát, sau đó được đăng lại trên nền tảng Internet), có giá trị quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới. Hình ảnh động; hình ảnh, âm thanh đạt yêu cầu chất lượng, hấp dẫn. Hình ảnh, âm thanh được sử dụng trong tác phẩm phải có bản quyền.

Các sáng kiến, ý tưởng, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại: Những sáng kiến, ý tưởng, hoạt động có giá trị tích cực trong việc quảng bá, lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới; phù hợp văn hóa, truyền thống Việt Nam và được dư luận ủng hộ rộng rãi.

Nếu xuất bản, phát hành trong nước, phải đáp ứng các quy định của pháp luật Việt Nam.

7. Hồ sơ tham dự Giải thưởng

7.1. Về tác giả

Sơ yếu lý lịch tác giả gồm: Họ và tên, bút danh, chức danh hiện tại, đơn vị công tác, số điện thoại di động, email.

7.2. Về tác phẩm, sản phẩm

a) Các tác phẩm thuộc lĩnh vực báo chí, xuất bản

Mỗi tác phẩm phải kèm một bản giới thiệu khái quát về tác phẩm bằng tiếng Việt (loại hình, thể loại, nội dung chính, hoàn cảnh sáng tác, chú ý nêu bật tính phát hiện, sức lan tỏa, hấp dẫn… của tác phẩm).

Đối với tác phẩm báo in, báo điện tử, trang thông tin điện tử: Phải là bản in chính, hoặc sao chụp từ báo in, báo điện tử nhưng phải rõ ràng (phải gửi kèm đường dẫn qua thư điện tử với báo điện tử và trang thông tin điện tử). Nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ, lẻ, phải cắt dán phần tiếp nối trên giấy trắng khổ A4 và đánh số trang rõ ràng phần tiếp nối; kèm theo 01 bản sao.

Đối với tác phẩm phát thanh: Phải ghi lên đĩa CD, hoặc USB hoặc bằng đường dẫn các dịch vụ lưu trữ dữ liệu trên Internet như Dropbox, Google driver…, mỗi đĩa chỉ ghi 01 tác phẩm, trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tác giả, tác phẩm; thể loại; thời lượng và thời gian phát sóng; văn bản phần lời của tác phẩm; kèm theo xác nhận của đơn vị chủ quản.

- Đối với tác phẩm truyền hình: Phải gửi đường dẫn các dịch vụ lưu trữ dữ liệu trên Internet như Dropbox, Google drive… của tác phẩm và gửi kèm đĩa DVD hoặc USB và ghi rõ tên đơn vị, tác giả, tác phẩm; thể loại; thời lượng; thời gian phát sóng; kịch bản với lời bình chi tiết; kèm theo xác nhận của đơn vị chủ quản.

- Đối với tác phẩm ảnh báo chí: Cùng với ảnh đã đăng trên báo, tạp chí…, phải kèm theo ảnh phóng trên giấy ảnh cỡ 18cm×24cm (ảnh đơn) và 12cm×18cm (đối với ảnh trong nhóm hoặc phóng sự ảnh).

- Đối với tác phẩm ảnh phong cảnh: Cùng với ảnh đã đăng trên báo, tạp chí…, phải kèm theo ảnh phóng trên giấy ảnh cỡ 18cm×24cm (ảnh đơn) và 12cm×18 cm (đối với ảnh trong nhóm).

- Đối với sách: Phải là bản chính (khuyến khích gửi kèm file PDF kèm ảnh chụp cuốn sách qua thư điện tử). Nếu tác phẩm dự giải là sách dịch phải có văn bản gửi kèm theo thống nhất giữa tác giả, dịch giả và Nhà xuất bản về việc tham dự giải và nhận giải thưởng (nếu đoạt giải).

b) Video clip và các sáng kiến, ý tưởng, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại

- Đối với video clip: Hồ sơ gồm: Thông tin về tác giả, nhóm tác giả; khái quát về tác phẩm (chú ý nêu bật được tính phát hiện, sức lan tỏa, hấp dẫn, các thông số thể hiện độ lan tỏa, các địa chỉ trên Internet mà video clip được lan tỏa, chia sẻ); phải gửi đĩa DVD hoặc USB hoặc bằng đường dẫn các dịch vụ lưu trữ dữ liệu trên Internet như Dropbox, Google drive…

Đối với các sáng kiến, ý tưởng, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại: Hồ sơ gồm nội dung/thuyết minh sáng kiến, ý tưởng của đơn vị, tác giả cụ thể và chứng minh được hiệu quả lan tỏa của sáng kiến, ý tưởng.

Với 02 hạng mục video clip và các sáng kiến, ý tưởng, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoạiviệc gửi tác phẩm dự thi có thể được thực hiện bằng một trong các hình thức sau đây:

(1) Tác giả, nhóm tác giả gửi tác phẩm tham dự.

(2) Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động đề xuất và gửi tác phẩm về Hội đồng Giải thưởng.

Lưu ý: Nếu thực hiện theo hình thức này, cần phải có sự thống nhất, đồng thuận giữa đơn vị gửi tác phẩm và tác giả (bằng văn bản).

Những tác phẩm bị coi là phạm quy (bị loại) là tác phẩm không đáp ứng các quy định tại Quy chế này.

Hội đồng không hoàn trả các tác phẩm gửi tham dự Giải thưởng.

8. Cơ cấu Giải thưởng

8.1. Cơ cấu Giải thưởng gồm:

- 01 Giải đặc biệt: được trao cho 01 tác phẩm có nội dung xuất sắc nhất trong các tác phẩm tham dự Giải thưởng.

- Giải thưởng được trao cho các tác phẩm, sản phẩm thuộc các hạng mục: (1) Báo in tiếng Việt; (2) Báo điện tử, trang thông tin điện tử tiếng Việt; (3) Báo in tiếng nước ngoài; (4) Báo điện tử, trang thông tin điện tử tiếng nước ngoài; (5) Phát thanh; (6) Truyền hình; (7) Ảnh; (8) Sách; (9) Video clip và (10) các sáng kiến, ý tưởng, sản phẩm có giá trị thông tin đối ngoại.

- Cơ cấu Giải thưởng cho mỗi hạng mục gồm: 01 Giải Nhất; 02 Giải Nhì; 03 Giải Ba và 05 Giải Khuyến khích

- Số lượng Giải thưởng sẽ do Hội đồng Giải thưởng quyết định theo thực tế chất lượng tác phẩm dự thi.

8.2. Ngoài giải thưởng cho các tác phẩm, các đơn vị, tập thể, cá nhân tích cực tham dự Giải thưởng hoặc có những đóng góp quan trọng cho Giải thưởng sẽ được xem xét trao tặng Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương. Số lượng không quá 30% tổng số giải thưởng của các tác phẩm thông tin đối ngoại đã được quy định tại Khoản 1, Điều 8 Thông báo.

9. Quyền lợi của các tác giả đoạt Giải thưởng

9.1. Đối với tác phẩm, sản phẩm đoạt Giải, phần thưởng gồm có:

- Biểu trưng của Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại.

- Chứng nhận của Hội đồng Giải thưởng.

- Tiền thưởng theo quy định Giải thưởng.

9.2. Đối với các đơn vị, tập thể hoặc cá nhân được tặng Bằng khen:

- Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Tiền thưởng theo quy định của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31-7-2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

10. Hội đồng Giải thưởng và Ban Tổ chức

10.1. Hội đồng Giải thưởng do Ban Tuyên giáo Trung ương quyết định thành lập. Thành phần Hội đồng Giải thưởng gồm đại diện Lãnh đạo các ban, bộ, ngành: Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại; Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Ngoại giao; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Khoa học và Công nghệ; Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Báo Nhân dân; Thông tấn xã Việt Nam; Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Hội Nhà báo Việt Nam; Hội Xuất bản Việt Nam. Đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại làm Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng.

10.2. Ban Tổ chức Giải thưởng do Ban Tuyên giáo Trung ương quyết định thành lập. Thành phần Ban Tổ chức gồm đại diện cấp vụ các ban, bộ, ngành: Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Ngoại giao; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Khoa học và Công nghệ; Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Báo Nhân dân; Thông tấn xã Việt Nam; Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Hội Nhà báo Việt Nam; Hội Xuất bản Việt Nam.

11. Thời gian, nơi nhận tác phẩm dự thi

Thời gian nhận: Từ ngày ra thông báo đến hết 23 giờ 59 phút ngày 15-7-2021.

Địa chỉ tiếp nhận: Văn phòng Đài tiếng nói Việt Nam (Ban Thư ký biên tập)

Địa chỉ: Số 58 Quán sứ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (024) 06272 7127

Email: dieuphoichuongtrinhvov@gmail.com; và đồng thời gửi cho Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài theo địa chỉ: vanhoa.ubnv@gmail.com

Ngoài bì thư ghi rõ: Hồ sơ dự Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2021

12. Thời gian công bố và trao Giải thưởng: Tháng 8-2021

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka xin trân trọng kính mời các hội đoàn, cá nhân, phóng viên người Việt Nam ở Nhật Bản, bà con kiều bào quan tâm, tham gia đăng ký, gửi tác phẩm dự thi. 

Trân trọng./.

Lịch nghỉ Lễ, Tết của Tổng Lãnh sự quán năm 2024

Tháng 1

1月1日 - 3日

Từ 1-3/1 (Thứ Hai – Thứ Tư) 元日

Tết Dương Lịch

1月08日

08/1 (Thứ Hai) 成人の日

Tổng Lãnh sự quán trân trọng thông báo tới quý công dân: