Kết luận của Bộ Chính trị khóa XIII về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong trình hình mới

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyển Kết luận của Bộ Chính trị khóa XIII về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong trình hình mới (KL12), Uỷ ban Người Việt ở Nước ngoài, Bộ Ngoại giao đã xây dựng 16 Infographic song ngữ (08 bản tiếng Việt, 08 bản tiếng Anh) về công tác Người Việt Nam ở nước ngoài và KL12 (thông tin chung và 06 nhóm giải pháp).

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka xin thông tin về infographic tới bà con, có thể tải về từ đường link:

https://drive.google.com/drive/folders/19RChAXRt-sIghwN1My-o_u0wVrfLVKXf?usp3sharing

TLSQ trân trọng kính báo./.