Thông báo thực hiện khảo sát về mức độ quan tâm đối với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp với Đề án "Hồ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" (Đề án 844, Bộ Khoa học và Công nghệ) xây dựng các chương trình huy động nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài hỗ trợ và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt Nam cũng như hỗ trợ chuyên gia, trí thức, doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài hoạt động khoa học công nghệ tại Việt Nam.

Trên tinh thần đó, Ủy ban phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng bản khảo sát về mức độ quan tâm đối với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam (đường link https://tinyurl.com/4v5drx79).

TLSQ Việt Nam tại Osaka trân trọng thông báo tới các trí thức, doanh nhân và hội đoàn kiều bào ở Osaka, Nhật Bản nói riêng và Nhật Bản nói chung để thực hiện bản khảo sát trước ngày 18/06/2021.

Trân trọng./.