STT Title Serial Number​​
1 Cấp hộ chiếu ngoại giao tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài B-BNG-242849-TT
2 Cấp hộ chiếu công vụ tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài B-BNG-242849-TT
3 Gia hạn hộ chiếu ngoại giao tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài B-BNG-242850-TT
4 Gia hạn hộ chiếu công vụ tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài B-BNG-242850-TT
5 Cấp lại hộ chiếu ngoại giao do làm hỏng, mất tại Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài B-BNG-242849-TT 6 Cấp lại hộ chiếu công vụ do làm hỏng, mất tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài B-BNG-242849-TT B-BNG-242849-TT
6 Cấp lại hộ chiếu công vụ do làm hỏng, mất tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài B-BNG-242849-TT
7 Bổ sung, sửa đổi hộ chiếu ngoại giao tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài B-BNG-242849-TT
8 Bổ sung, sửa đổi hộ chiếu công vụ tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài B-BNG-242849-TT
9 Cấp hộ chiếu phổ thông lần đầu tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài B-BNG-247311-TT
10 Cấp lại hộ chiếu phổ thông (do bị mất, bị hư hỏng, hết thời hạn sử dụng, tách trẻ em trong hộ chiếu của cha hoặc mẹ), hoặc hộ chiếu còn thời hạn nhưng có nhu cầu cấp đổi tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài B-BNG-247315-TT
11 Bổ sung, sửa đổi hộ chiếu phổ thông (điều chỉnh họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính, số giấy chứng minh nhân dân trong hộ chiếu), hoặc bổ sung trẻ em dưới 14 tuổi vào hộ chiếu Việt Nam của cha hoặc mẹ tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngo B-BNG-247318-TT
12 Cấp giấy thông hành tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài B-BNG-247322-TT
13 Cấp giấy miễn thị thực tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài B-BNG-078258-TT
14 Chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài B-BNG-199299-TT
15 Đăng ký công dân Việt Nam ở nước ngoài B-BNG-173192-TT
16 Cập nhật thông tin đăng ký công dân Việt Nam ở nước ngoài B-BNG-173194-TT
17 Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài và có quốc tịch Việt Nam B-BNG-215084-TT
18 Đăng ký khai sinh quá hạn cho người sinh ra ở nước ngoài và có quốc tịch Việt Nam B-BNG-215093-TT
19 Đăng ký lại việc sinh, tử, kết hôn B-BNG-215097-TT
20 Đăng ký việc tử cho công dân Việt Nam chết ở nước ngoài tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài B-BNG-076651-TT
21 Đăng ký khai tử quá hạn cho công dân Việt Nam chết ở nước ngoài B-BNG-215095-TT